Almindelige betingelser og praktiske oplysninger

Almindelige betingelser

Se vores samlede almindelige betingelser her

Nedenfor ser du et uddrag.

Afbestillingsforsikring

Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker i forbindelse med sygdom m.m. 

Du kan tegne den for 6% af rejsens pris ved bestilling af rejsen. Er der særlige afbestillingsregler, fremgår det af fakturaen.

Læs mere om afbestillingsforsikring på Goudas hjemmeside her

Afbestilling

Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring fra Gouda Rejseforsikring A/S. 

Afbestillingsforsikringen dækker bl.a. ved:

 • Nyopstået sygdom
 • tilskadekomst
 • hospitalsindlæggelse
 • dødsfald i nærmeste familie
 • Brand i egen bolig
 • arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
 • reeksamination
 • uventet opsigelse

Se Afbestillingsforsikringsbetingelser nr. 722 her eller rekvirer dem hos Felix Rejser.

Opstår en af de nævnte situationer tilbagebetales hele det indbetalte beløb minus beløbet for afbestillingsforsikringen. Forudsætningen herfor er, at Felix Rejser modtager afbestillingen inden afrejse, Har du tegnet Gouda afbestillingsforsikring hos Felix Rejser skal du  senest 14 dage efter den mundtlige afbestilling fremsende skriftlig dokumentation for årsagen til afbestillingen (lægeerklæring, politirapport el. lign.).

Afbestillingsforsikringen er kun gyldig, såfremt sygdom ikke er kendt ved bestillingstidspunktet. Ved kronisk sygdom skal du være stabil mindst tre måneder før bestilling af rejsen. Afbestillingsforsikringen kan afbestilles indtil depositum er betalt.

Afbestilling UDEN afbestillingsforsikring:

 • Afbestilles rejsen indtil 62 dage før afrejsedagen, er depositum tabt. Desuden betales for evt. bestilt afbestillingsforsikring.
 • Afbestilles rejsen fra 61 dage før, men mere end 30 dage før afrejsen, er 50% af rejsens pris tabt. Desuden betales for evt. bestilt afbestillingsforsikring.
 • Afbestilles rejsen indenfor 29 døgn før oplyst mødetidspunkt, er rejsens fulde pris tabt. Desuden betales for evt. bestilt afbestillingsforsikring.

Alle afbestillinger skal ske telefonisk ved personlig kontakt inden afrejsen.  Hvis pludselig sygdom eller anden skade opstår umiddelbart inden afrejsen, og Felix Rejsers kontor ikke er åbent, skal bureauet kontaktes på  tlf. 75922022 og bliv viderestillet til den vagthavende. Opnår du ikke telefonkontakt med Felix Rejser, skal du ringe til 26892286, 26146101, 75934302 eller 75922082, indtil du opnår personlig kontakt. Dette er for at beskytte dig selv mod eventuelle modstridende oplysninger ved sen annullering.

BEMÆRK: Ved nogle rejser er der særlige afbestillingsregler. På de aktuelle rejser vil reglerne fremgå på www.felixrejser.dk for hver af de aktuelle rejser og af fakturaen ved bekræftelsen.

Afbestilling udenrigsministeriet

Du kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

For at du kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Dog gælder denne regel ikke, hvis Udenrigsministeriet på bestillingstidspunktet fraråder rejser til det pågældende land!

Ret til afbestilling tilkommer ikke rejsedeltageren, når en rejse er påbegyndt.

Afbestiller du mere end 14 dage før afrejse, gælder de almindelige afbestillingsregler.

Andagter

På alle vores rejser holdes, så vidt muligt, hver dag morgen- og aftenandagt/refleksion som et tilbud til vore gæster. Dette tilbud er naturligvis frivilligt.

Betaling

Ved tilmelding til en rejse indbetales et depositum (som modregnes ved betaling for rejsen) på kr. 2.000 pr. person ved busrejser, kr. 3.000 ved flyrejser.

Depositum forfalder normalt til betaling 8 dage efter modtagelse af bekræftelsen.
Hertil lægges beløb for evt. bestilt afbestillingsforsikring.

Slutfaktura sendes ud med post ca. 8 uger før afrejse.

Busser

Felix Rejser gennemfører langt de fleste rejser i gode firestjernede busser, hvor vi viser hinanden den respekt, at vi ikke ryger. Til gengæld holder vi pauser med passende mellemrum. Busserne er på alle længere rejser naturligvis udstyret med aircondition, toilet og sæder med vippebeslag. I bussen kan man købe diverse drikkevarer, der afregnes direkte med rejselederne. Rotation: Det er ikke muligt at reservere plads i bussen, da vi på vore rejser vil skifte plads dagligt, således at du ikke sidder på samme plads på hele turen.

Børnerabatter

Vi har på næsten alle rejser børnerabatter, der giver større mulighed for, at en familie kan tage af sted. For at opnå børnerabatten skal barnet/børnene være under 12 år (ikke fyldt 12 år på afrejsetidspunktet) og sove i opredning på værelse med to fuldtbetalende deltagere. Børn op til to år betaler et lille beløb, men disponerer ikke over eget bus/fly sæde og evt. udgifter til hotellet skal afregnes direkte.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er som flg.: 

Betaling med DK/Visakort eller Mastercard benyttes til betaling af àconto/depositumsfaktura samt slutfaktura fra Felix Rejser.

Gebyrer
Der opkræves et gebyr på kortbetalinger. For dansk-udstedt Mastercard er gebyret 1,5 %. For DK/Visakort er gebyret 1,39 %. Vær opmærksom på at gebyrsatserne ændres løbende.
Gebyrerne tilfalder ikke Felix Rejser.

Sikkerhed
Når du betaler med dankort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko, hvis dit kort skulle blive misbrugt i en internetbutik, der bruger SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem, som vi gør i Felix Rejser. De data, du sender, når du betaler med Dankort, er krypterede (SSL), og det er derfor kun PBS, der kan læse dine data. Hverken Felix Rejser eller andre kan læse dine data.

Hoteller

Indkvartering i dobbeltværelse med bad og toilet er inkluderet i prisen, hvis ikke andet er nævnt i programmet under beskrivelsen af den enkelte rejse. På visse hoteller kan der forekomme forskelligartede værelser.

Ikke inkluderet

I priserne er ikke inkluderet drikkevarer, afbestillingsforsikring, personlig rejseforsikring og visumomkostninger. Til gengæld vil vi gerne gøre opmærksom på, at entreer, skatter og afgifter er inkluderet i prisen.

Køresyge

For de mennesker, der lider af køresyge, er det muligt at reservere plads på række 2-4 forrest i bussen, mod et tillæg på pr. rejse.
Bemærk: Det er ikke "panoramapladser", vi tilbyder.

Når du bestiller en rejse

Grundlaget for en rejsebestilling er pakkerejseloven af 30. juni 1993. Denne lov kan rekvireres hos Felix Rejser.

Opsamling

Gæster, der ønsker at stå på ved Indre Missions Hus i Fredericia, kan, på eget ansvar, have bilen parkeret på den åbne parkeringsplads ved Indre Missions Hus.

Overnatningshoteller og færger

På rejser med overnatning undervejs til et egentligt opholdshotel gælder hotelbeskrivelsen kun for opholdshotellet. På færgeoverfarter skal der påregnes indlogering i dobbeltkahyt. Det er muligt for et gebyr at overnatte i enkeltkahyt.
Det er en god idé, at medbringe en lille taske med toiletsager og andre fornødenheder til overnatning på overnatningshoteller og færger.

Pas, visum og vaccination

Du skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for vaccinationer, der er påkrævet for indrejsetilladelse.Kontakt Felix Rejser for at høre om der er specielle krav for din rejse.

Udgifter til pas, visum og vaccinationer indgår ikke i rejsens pris.

Prisændringer

Felix Rejser kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • Transportomkostninger, herunder brændstofpriser
 • Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings– eller startafgifter
 • Valutakurser, som er anvendt ved beregning af priser for den pågældende pakkerejse

Beregning af disse ændringer foretages efter regneeksemplerne på sidste side i betingelserne.

Felix Rejser varsler dig om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt efter dette er blevet besluttet. Prisen kan højst forhøjes med 10% af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 10% af pakkerejsens pris, er du berettiget til vederlagsfrit at hæve købet.

Det er dog en betingelse, at ophævelsen meddeles Felix Rejser umiddelbart efter, at du er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Hvis taksterne i ovennævnte emner, som pålignes Felix Rejser direkte, og som  er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er Felix Rejser forpligtiget til at godtgøre dig det sparede beløb.

Reklamationer

Finder du grund til reklamation: Straks efter fejlen/manglen er konstateret skal du reklamere over for vores rejseleder/agent på destinationen. Hvis vores rejseleder/agent ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter din opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal du reklamere direkte over for Felix Rejser på nødtelefonen. Bliver manglen herefter ikke udbedret tilfredsstillende på destinationen, skal du kontakte Felix Rejser skriftligt (mail eller brev) inden rimelig tid efter hjemkomst. Du taber retten til at kræve erstatning, kompensation mv., hvis du ikke følger den nævnte klagegang og frist.

Hvis reklamationen ikke behandles tilfredsstillende for dig som gæst, kan du indbringe klagen vedrørende pakkerejser for Pakkerrejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Tlf.: 4546 1100. www.pakkerejseankenaevnet.dk

http://www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Som medlem af DRF er Felix Rejser forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Ved flight only:
Forbrugerklagenævnet,
Konkurrence– og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Tlf.: 4171 5000. http://www.forbrug.dk/Artikler/Dine-klagemuligheder/Oversigt-over-klageinstanser/Forbrugerklagesystemet/Center-for-Klageloesning/Klag-online?tc=85F18799CCB641DBBC48F938B6593A9A

Rejseforsikring

Du er selv ansvarlig for at have tegnet de nødvendige rejseforsikringer, som dækker ved sygdom og hjemtransport. Husk altid det blå EU-sygesikringskort på rejser i EU/EØS. Læs mere om det blå kort: http://stps.dk/da/borgere/international-sygesikring/det-blaa-eu-sygesikringskort. Medbring også det gule sundhedskort med lægeoplysninger på din rejse.

Du kan bestille det blå kort her: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort

Vi anbefaler, at du tegner Gouda Super dækning, Senior- eller Årsrejse. Forsikringen kan på hverdage indenfor kontorets åbningstid købes gennem Felix Rejser indtil 24 timer før afrejse.

Felix Rejser modtager provision for salg af forsikringer. Kunden kan ved henvendelse til Felix Rejser få oplyst provisionens størrelse.

BEMÆRK ved køb af Gouda Rejseforsikring:

Er du fyldt 70 år på afrejsetidspunktet og rejser uden for EU/EØS skal du til hver enkelt rejse søge og få forhåndstilsagn fra Gouda Rejseforsikring, for at forsikringen dækker. Du skal udfylde en helbredserklæring, som skal indsendes til Gouda. Først når du har modtaget forhåndstilsagnet fra Gouda, gælder forsikringen. Du må påregne en vis ekspeditionstid hos Gouda, og vi anbefaler, at erklæringen indsendes tidligst 3 måneder og senest 14 dage før afrejse. Er der mindre end 7 dage til afrejsetidspunktet, kan Gouda ikke garantere, at erklæringen kan nå at blive ekspederet. Har Gouda ikke givet et forhåndstilsagn til forsikringsdækning inden afrejse, er forsikringen – selv om den er betalt til Felix Rejser – ikke gyldig. Ønsker du ikke at deltage på rejsen, fordi Gouda afviser at forsikre dig, kan du hæve aftalen uden omkostninger, hvis du ved bestillingen har tegnet en Gouda afbestillingsforsikring hos Felix Rejser.

Har du en kronisk lidelse og rejser indenfor EU/EØS, kan du via det blå EU-sygesikringskort blive behandlet som destinationens borgere. Alle egenbetalinger – f.eks. konsultation, hjemtransport og tilkald af pårørende vil være for egen regning. Se mere på https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort

Har du tegnet en Gouda Rejseforsikring og har en kronisk lidelse, kan du udfylde en ansøgning om forhåndsgodkendelse, som udfyldes sammen med din læge. Forhåndsgodkendelsen skal indsendes til Gouda. Først når du har modtaget forhåndstilsagnet fra Gouda, gælder forsikringen. Du må påregne en vis ekspeditionstid hos Gouda. Vi anbefaler, at erklæringen indsendes tidligst 2 måneder og senest 14 dage før afrejse. Prisen for at få et forhåndstilsagn behandlet er kr. 200. Behandlingstiden er normalt 5 hverdage. Er der mindre end 5 hverdage til afrejsen, men mere end 48 timer, kan Gouda behandle erklæringen indenfor 3 hverdage til kr. 300. Er der mindre end 48 timer til afrejsetidspunktet, kan Gouda ikke garantere, at erklæringen kan nå at blive ekspederet. Er en forhåndsgodkendelse til dækning ikke givet af Gouda inden afrejse, er forsikringen – selv om den er betalt til Felix Rejser – ikke gyldig ved skader, der kan relateres til den pågældende sygdom.

* Vær opmærksom på at det er en forudsætning for dækning ved Gouda, at du er i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til EU/EØS lande.

Rejseledere

Vores rejseledere er alle bekendende kristne. For de flestes vedkommende gælder det, at de har mange års rejseerfaring, som kommer vore gæster til gode. På alle rejser står vore danske rejseledere til rådighed 24 timer i døgnet.

Du kan se en beskrivelse af hver rejseleder ved at klikke på rejselederbillederne på hver enkelt rejse.

Tilmelding

Kan ske telefonisk ved tlf. 7592 2022 eller ved at indsende tilmeldingskuponen fra kataloget til:

Felix Rejser
Korskærvej 25
7000 Fredericia

Der er også mulighed for at sende os tilmeldingen elektronisk via email: felix@felixrejser.dk eller tilmeldingskuponen på hver enkelt rejse som du får med knappen

Troværdighed

Felix Rejser er ejet af Indre Mission i Danmark. Læs mere om Indre Mission på www.indremission.dk

Åbenhed

På vores rejser er der ingen uforudsete omkostninger. Det er klart anført, hvor mange måltider der er inkl. i prisen. Er alle entreomkostninger ikke indregnet i prisen, er det klart anført i programmet.

Valutakurser

Noget ganske grundlæggende for os er også åbenhed omkring de anvendte valutakurser.

Se hvilke valutakurser vi har brugt til det aktuelle katalog her

Hvis kurserne på slutmeldingstidspunktet (8 uger før afrejse) afviger væsentligt i forhold til de anførte kurser, vil der ske en regulering i form af enten et kurstillæg eller et kursfradrag.

Ændring af rejsen

Ved få deltagere på et opsamlingssted på busrejser refunderes billet til offentlig transportmiddel til nærmeste påstigningssted.

For at undgå aflysning af en planlagt rejse, kan der til tider vælges den løsning, at man bliver transporteret i fællesbus med andre rejsende, evt. med senere eller tidligere ankomst- og afrejsetid til/fra rejsemålet end oprindeligt planlagt.

Felix Rejser forbeholder sig ret til at ændre pris, program, transport, bus og hotel, hvis der opstår tvingende omstændigheder eller nødvendige forhold, som Felix Rejser ikke er herre over (f.eks. umulige vejrforhold, katastrofer, truende krig, strejke eller almindelig force majeure).

 • Felix Rejser 
 • Korskærvej 25 
 • 7000 Fredericia 
 • tlf.: 7592 2022 
 • CVR nr. 65219115